skip to Main Content

Imansson Products betrokken bij lokale visserij voor energietransitie

De perikelen rond stikstofoxiden en hoge brandstofprijzen hebben ook hun weerslag bij de beroepsvissers. Voor deze groep is het dan ook een reden om nieuwe technische oplossingen te zoeken om de komende jaren ‘gewoon’ te kunnen blijven varen.

Grote motoren en veel machinerieën consumeren wekelijks grote hoeveelheden energie. De energie word gebruikt om vangst aan boord te krijgen en naar het land te transporteren. Deze energie komt uit fossiele brandstof welke onderhevig is aan prijsverhogingen en tevens niet vrij is van schadelijke emissies.

Natura 2000

Veel van de visgebieden zijn bestempeld als Natura 2000 gebied, hier gelden speciale eisen betreffende NOx en fijnstof uitstoot. Deze eisen zijn vele malen hoger dan de nu geldende Stage 5 normering die voor de reguliere vaart van toepassing is. Het niet vervullen van de Natura 2000 regels resulteert in het niet verkrijgen van een vergunning tot vissen waardoor de broodwinning voor de vissers wegvalt. De steeds hoger wordende brandstofprijzen heeft reeds tot ander vaargedrag c.q. werkmethoden geleid maar is vooralsnog een bedreigende last voor de levensvatbaarheid van het visserijbedrijf.

Expert in elektrisch varen

Om deze redenen is vanuit de visserij toenadering gezocht met experts in de energietransitie met praktische kennis in zowel mechanische als elektrische technieken om te zoeken naar efficiënte oplossingen. Imansson Products beschikt over deze kennis die o.a. bestaat uit 40 jaar ervaring in diesel techniek en 5 jaar in elektrische voortstuwing.

Voor vragen over het visserij project of Imansson Products kunt u contact opnemen met Iman Padmos Sr. via info@imansson.com, 0111- 69 24 07 of maak gebruik van het contactformulier.

Back To Top